Medezeggenschaps Raad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren, is het belangrijk om tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een MR die overleg tussen de beide groepen regelt. De MR heeft periodiek overleg. Hierin komen een heel aantal zaken aan de orde, waarbij een geleding adviesrecht kan hebben, of instemmingsrecht. De taken en bevoegdheden staan omschreven in het huishoudelijk reglement van de MR en is te vinden op onze website. 
Het beleid van school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT